China

Aiyi Chorus
Autumn Whispers Choir
Beijing Wenhui Middle School Choir
Beijing World Youth Academy Junior Choir
Children's Chorus of Guangxi People's Broadcasting Station
Choir of Foshan Huaying School
Choir of North China Electric Power University
Chongqing Chang'an Auto Choir of China
Chorus of Zhejiang Song & Dance Theatre China
Cuckoo Chorus
Dajing High School Students Choir
Golden Bell Chorus Chongqing
Golden Sail Choir of Deng Shi Kou Primary School
Golden Sail Chorus
Golden Warbler Treble Choir
Guangdong Experimental High School Mixed Choir
Guangdong Experimental Middle School Choir
GuangDong ShunDe Bida Children's Choirs
Guangdong Zhongshan Hefeng Female Choir
Guangzhou Huang Pu Children Chorus
Guangzhou No 86 Middle School Chorus
Guangzhou Philharmonic Female Chamber Choir
Guangzhou Shamian Primary School Choir
Happy Angel Choirs of Y.S.F.X.
Hubei Children's Radio Chorus
Hunan Zhiqing Art Troupe
Imagination Chorus of Chang Tangli Primary School
Jia Yin Chorus